SynAct Pharma meddelar start av multipeldos-delen i fas 1-studie med AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännager idag att den sista delen av bolagets pågående fas I-program med läkemedelskandidaten AP1189 inletts och att första gruppen försökspersoner i den avslutande multipeldos-delen påbörjat dosering med en suspensions-aav AP1189.

Syftet med den återstående delen av fas I-studien är att studera säkerhet och tolerabilitet, samt farmakokinetiska egenskaper vid upprepad dosering under 2 veckor. AP1189 kommer administreras i ökande doser en gång om dagen till grupper av friska försökspersoner, varav nio per grupp får AP1189 och tre får placebo i en dubbelblindad randomiserad studiedesign. Den nu påbörjade multipeldos-delen genomförs med samma suspensions-formulering* som framgångsrikt användes i den tidigare singeldos-delen av studien och som uppvisade en god säkerhetsprofil och attraktiva farmakokinetisk egenskaper. Den experimentell delen av studien beräknas vara klar innan årsskiftet och fullständig analys och presentation av data kommer att ske efter det att studien är avblindad, dvs när behandlingskoden har brutits.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

”Vi är mycket glada att vi nu påbörjat den sista delen i fas I-programmet med AP1189, vilket ger goda möjligheter att vi, givet fortsatt positiva data, ska kunna initiera en första studie på patienter med reumatoid- eller psoriasisartrit under första halvåret 2019 och därmed ta projektet in i klinisk fas II utveckling.

* suspension: AP1189 uppslammad i vätska

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018.