Synact Pharma företrädesemission övertecknad

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,4 MSEK övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 43,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 196 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 257 718 aktier och SynAct Pharma tillförs cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 14 maj 2018.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

Jag vill tacka samtliga som valt att delta i företrädesemissionen. Kapitaltillskottet möjliggör en expansion av vår planerade kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 samt en utvidgning av vårt prekliniska farmakologiprogram. Detta i syfte att vidga det potentiella användningsområdet och därmed den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten.”

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 43 717 043,70 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 196 procent. 2 257 718 aktier nyemitteras och SynAct Pharma tillförs därmed cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. 2 196 996 aktier, motsvarande cirka 97,3 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 14 maj 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i SynAct Pharma att uppgå till 14 675 167 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 834 395,8750 SEK.

Flaggning i Quantass ApS

Med anledning av nyligen genomförd företrädesemission uppstår flaggning för Quantass ApS. Quantass ApS:s ägande uppgick före företrädesemissionen till cirka 11 procent av aktier och kapital i bolaget och uppgår efter genomförandet av företrädesemissionen till cirka 9,5 procent av aktier och kapital i bolaget.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i vecka 21, 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 90 00
E-post: hs@synactpharma.com