SynAct Pharma AB säkerställer brygglånefinansiering för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om cirka 10 MSEK från Formue Nord A/S och ytterligare två parter i syfte att bibehålla momentum och upprätthålla ett högt tempo i utvecklingsverksamheten avseende läkemedelskandidaten AP1189. Genom brygglånefinansieringen har SynAct säkrat kapital avseende en del av den breddade fas II-studiens andra del med AP1189, dvs. den del av studien bolaget initialt har ett behov av att finansiera. Genom denna finansiering är styrelsens bedömning att bolaget kan uppnå flera värdehöjande aktiviteter innan en mer långsiktig finansiering genomförs. Beräknat kapitalbehov för att genomföra fas II-studiens andra del är totalt cirka 20 MSEK. I samband med säkerställande av brygglånefinansieringen ingår majoritetsägare lock up-avtal i 12 månader.

I syfte att förbättra möjligheterna att påvisa läkemedelskandidatens fulla potential har SynAct, i enlighet med tidigare kommunikation, valt att utvidga fas II-studien till två delar. Den första delen kommer att fokusera på säkerhet och tolerabilitet i patienter samt ge en första indikation på effektivt dosintervall. Den andra delen kommer fokusera på att studera effekten av AP1189 på relevanta sjukdomsparametrar. SynActs tillgängliga finansiella medel är tillräckliga för att bekosta den första delen av fas II-studien. Beräknat kapitalbehov för att genomföra fas II-studiens andra del är totalt cirka 20 MSEK.

SynAct har nu säkerställt brygglånefinansiering av Formue Nord A/S, Råsunda förvaltning AB och Gerhard Dal om cirka 10 MSEK för en del av fas II-studiens andra del, vilket är den del bolaget initialt har ett kapitalbehov avseende, för att bibehålla momentum i enlighet med uppsatta målsättningar. SynAct bedömer att denna brygglånefinansiering ger bolaget nödvändig flexibel rörelselikvid på ett tidsoptimerat sätt för att genomföra en rad värdedrivande aktiviteter, samtidigt som bolaget är i behov av att ta in kapital för att finansiera studiens slutförande först i ett senare skede. Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att på ett aktieägarförmånligt sätt säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

”Vi är mycket glada över att ha säkerställt detta kapital för att finansiera fas II-studiens tidsmässigt mest kritiska del. Den snabba kapitalinjektionen gör det möjligt för oss att bibehålla momentum. Vi ser ett antal potentiellt värdehöjande aktiviteter framgent, samtidigt som vi genom detta kapital ges nödvändig finansiell flexibilitet för att driva verksamheten framåt i snabb takt. Styrelsen utvärderar självklart kontinuerligt lämpliga finansieringslösningar i syfte att tillföra största möjliga mervärde till både utvecklingsverksamhet och aktieägare.”

Bryggfinansieringens villkor i sammandrag

Bryggfinansieringen löper till och med den 31 december 2019 med en fast ränta om 15 procent och är i sin helhet avsedd att återbetalas kontant. Utöver fast ränta löper bryggfinansieringen enligt styrelsens bedömning med marknadsmässiga villkor.

Majoritetsägare ingår lock up-avtal

I samband med brygglånefinansieringen har personer i SynActs styrelse och ledning ingått avtal om lock up. Lock up-avtalen innebär att respektive part förbundit sig att under en period om tolv månader behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i bolaget. Totalt motsvarar lock-up avtalen minimum 30 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Följande parter har ingått lock up-avtal:

  •  Jeppe Øvlesen, VD
  •  Torbjörn Bjerke, styrelseordförande
  •  Thomas Jonassen, styrelseledamot och CSO
  •  Henrik Stage, CFO

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB (”MCL”) har agerat legal rådgivare i samband med lånefinansieringen.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mai 2019. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com