Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission i maj/juni 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 21 mars 2017 och nyttjandeperioden avslutas den 23 mars 2017. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SynAct till en kurs om 6,40 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 23 mars 2017 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske under vecka 16, 2017.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 21 mars 2017.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, se teaser och anmälningssedel som finns att tillgå på SynActs (http://www.synactpharma.se), AktieTorgets (http://www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (http://www.sedermera.se) respektive hemsidor.    

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                         Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                          CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                         Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                              E-post: hs@synactpharma.com