Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 21 mars 2019, hölls bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att Terje Kalland och John Haurum nyväljs som styrelseledamöter. Vidare noterades att befintliga styrelseledamöter utom Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som begärt utträde, kvarstår i styrelsen.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Gammal lydelse Ny lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är SynAct Pharma AB. Bolaget är publikt (publ). § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000 stycken. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 stycken.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län. § 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län eller i Malmö kommun, Skåne län.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Lund i mars 2019

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com