Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att  disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 70 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Thomas Jonassen. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Lars Adlersson, Torbjørn Bjerke, Charlotte Edenius och Thomas Jonassen omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades om omval av Torbjørn Bjerke. Vidare omvaldes bolagets revisorer MAZARS SET Revisionsbyrå AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen  

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. § 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2017

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                 Henrik Stage 

VD, SynAct Pharma AB                                                    CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                  Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                        E-post: hs@synactpharma.com