Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 10 maj 2019, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 60 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Thomas Jonassen. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen och Terje Kalland omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Torbjørn Bjerke. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2019

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                 Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                                    CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                                 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                      E-post: tj@synactpharma.com