Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 skriftligen till SynAct Pharma AB, Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +45 28 44 75 67 eller per e-post joo@synactpharma.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 5 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida http://www.synactpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 260 021. Bolaget innehar inga egna aktier. Ytterligare 157 428 aktier från den nyligen genomförda aktieteckningen med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort.

Förslag till dagordning:

0.     Stämman öppnas.

1.     Val av ordförande vid stämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordningen.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Verkställande direktörens anförande.

7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.     Beslut

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)     om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

10.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.  Val av styrelse och revisor.

12.  Beslut om ändring av bolagsordningen.

13.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 38 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 70 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 60 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive Thomas Jonassen. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 38 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Adlersson, Torbjørn Bjerke, Charlotte Edenius och Thomas Jonassen omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Torbjørn Bjerke. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. § 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.
§ 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (http://www.synactpharma.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2017

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                       Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                         CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                        Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com             E-post: hs@synactpharma.com