Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Teckningsoptioner

Idag, den 9 mars 2017, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som utgavs i samband med SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission under våren 2016 inför notering på AktieTorget. Nyttjandeperioden pågår till och med den 23 mars 2017. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,40 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs SynAct cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Den likvid som erhålls genom aktuella teckningsoptioner är avsedd att finansiera kompletterande forskning avseende andra indikationer, utöver den primära indikationen för bolagets läkemedelskandidat. Finansiering av den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat (fas I- och II-studie) är säkrad genom den emission bolaget genomförde i maj 2016 inför notering på AktieTorget.

Investerarträffar

I samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna kommer SynAct att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (http://www.sedermera.se/investerartraffar) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
10 mars 2017,Kl. 11.40–13.00 Sedermera Fondkommission Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm Fullbokad
14 mars 2017,kl. 08.00 – 08.30 Aktiespararna Högskolan   för Lärande och Kommunikation, Gjutaregatan 5, Jönköping. http://www.aktiespararna.se

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

 •  Nyttjandeperiod: 9– 23 mars 2017 (genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 23 mars 2017).
 •  Antal utestående teckningsoptioner: 2 020 000 teckningsoptioner av serie TO 1.
 •  Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,40 SEK per aktie.
 •  Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs SynAct cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK.
 •  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 21 mars 2017.
 •  Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 78,5 MSEK (pre-money).

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på SynActs hemsida (http://www.synactpharma.se). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Fondkommissions hemsida (http://www.sedermera.se) och AktieTorgets hemsida (http://www.aktietorget.se).

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

 •  Nyttjandeperioden inleds: 9 mars 2017.
 •  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 21 mars 2017.
 •  Nyttjandeperiod avslutas: 23 mars 2017.
 •  Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 23 mars 2016.
 •  Planerad kommunikation av utfall: v. 13 2017.
 •  Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 16 2017.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 21 mars 2017, alternativt nyttjas senast den 23 mars 2017, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 9 mars till och med den 23 mars 2017. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på SynActs (http://www.synactpharma.se), Sedermera Fondkommissions (http://www.sedermera.se) och AktieTorgets (http://www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 9 mars till och med den 23 mars 2017 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                         Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                          CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                        Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                             E-post: hs@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2016.