SynAct Pharma AB tillförs 1 007 539,20 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets emission av units i maj/juni 2016, avslutades den 23 mars 2017. Totalt nyttjades 157 428 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 7,8 procent. SynAct tillförs genom teckningsoptionerna cirka 1 007 539,20 SEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 157 428 teckningsoptioner, vilket innebär att 157 428 nya aktier registreras hos Bolagsverket. SynAct tillförs således cirka 1 MSEK före emissionskostnader om cirka 57 KSEK. Antalet aktier i SynAct kommer efter registrering av teckningsoptionsnyttjandet hos Bolagsverket att uppgå till 12 417 449 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 552 181,13 SEK.  

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: + 46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                  CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                     E-post: tj@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017.