SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1

Personer ur styrelse och ledning har förlängt avtal om lock up

SynAct Pharma AB (”SynAct”) kan idag meddela att personer ur styrelse och ledning genom teckningsförbindelseavtal skriftligen har avtalat om nyttjande av samtliga av sina respektive teckningsoptioner. De sammanlagda teckningsförbindelserna uppgår till 430 195,20 SEK. SynAct kan även meddela att personer ur styrelse och ledning i bolaget har valt att förlänga de lock up-avtal som tecknades i samband med bolagets notering på AktieTorget i juli 2016 som sträcker sig till och med 11 juli 2017. Aktier som nytecknas genom avtal om teckningsförbindelser avseende teckningsoptioner av serie TO 1 omfattas av lock up-avtal. I och med de nu förlängda avtalen sträcker sig lock up-avtalen till och med 11 juli 2018.

Teckningsförbindelser avseende TO 1

SynAct har erhållit teckningsförbindelser avseende nyttjande av teckningsoptioner från styrelseordförande Torbjørn Bjerke (via GLCapital AB), styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen (via TJ Biotech Holding AB), styrelseledamot Lars Adlersson, styrelseledamot Charlotte Edenius, VD Jeppe Øvlesen (via Quantass ApS) och CFO Henrik Stage (via Next Stage Venture ApS). De sammanlagda teckningsförbindelserna uppgår till 430 195,20 SEK. Detta innebär att SynAct erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 3,3 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa.

Förlängning av lock up-avtal

Personer ur styrelse och ledning i SynAct har valt att förlänga de lock up-avtal som tecknades i samband med bolagets notering på AktieTorget i juli 2016 som sträcker sig till och med 11 juli 2017. I och med de nu förlängda avtalen sträcker sig lock up-avtalen till och med 11 juli 2018, sammantaget 24 månader från första handelsdag på AktieTorget den 11 juli 2016. De parter som förlängt lock up-avtalen är styrelseordförande Torbjørn Bjerke (via GLCapital AB), styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen (via TJ Biotech Holding AB), VD Jeppe Øvlesen (via Quantass ApS) och CFO Henrik Stage (via Next Stage Venture ApS). Via lock up-avtalen förbinder sig ovan nämnda parter att behålla åtminstone 90 procent av respektive parts innehav i bolaget. Lock up-avtalen omfattar även förvärv och nyteckning av aktier i bolaget som respektive aktieägare gör under perioden från undertecknat avtal om förlängning av lock up fram till den 11 juli 2017. Således omfattas de förlängda lock up-avtalen av det innehav respektive part innehar den 11 juli 2017. Aktier som nytecknas genom avtal om teckningsförbindelser avseende teckningsoptioner av serie TO 1 omfattas av lock up-avtal.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

”Att vi erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 430 195,20 SEK – cirka 3,3 procent – är mycket betydelsefullt för oss och visar samtidigt att vi har en styrelse och ledning som har stor tilltro till det vi gör. Därtill har vi förlängt våra lock up-avtal. Eftersom ingen av oss har för avsikt att avyttra sina aktier var det inte ett svårt val att förlänga våra respektive avtal om lock up. Avtalen speglar vårt långsiktiga engagemang och visar samtidigt vår tro på bolaget. Kapitalet som tillförs SynAct via teckningsoptionerna är avsett för att genomföra kompletterande forskning avseende andra indikationer utöver psoriasisartrit.”

Teckningsoptioner av serie TO 1

SynActs teckningsoptioner av serie TO 1 emitterades i samband med bolagets emission under våren 2016 inför notering på AktieTorget och kan högst tillföra bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i SynAct till en teckningskurs om 6,40 SEK per aktie. Nyttjandeperioden äger rum från och med den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017. Med det kapital som SynAct tillförs via teckningsoptionsinlösen avser bolaget att finansiera kompletterande forskning avseende andra indikationer, utöver den primära indikationen för AP1189. Finansiering av den planerade kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidat (fas I- och II-studie) är säkrad genom den emission bolaget genomförde i maj 2016 inför notering på AktieTorget. Resultaten från den kliniska fas I-studien beräknas bli tillgängliga i slutet av 2017. Bolagets ambition är att därefter genomföra en fas IIa-studie, för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.

För information rörande teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Sedermera Fondkommission är SynActs finansiella rådgivare vid teckningsoptionsinlösen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                        Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                          CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                        Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                             E-post: hs@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017.