Extra bolagsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission enligt följande villkor;

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 390 625 kronor och högst 631 250 kronor genom utgivande av lägst 3 125 000 aktier och högst 5 050 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,125 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 20 000 000 kronor och högst 32 320 000 kronor.