Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning avses vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom SynAct Pharma utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, SynAct Pharmas bolagsordning, SynAct Pharmas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på AktieTorget samt god sed på aktiemarknaden.