Ägarstruktur

Utfästelse om lock-up

Styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Inför den planerade noteringen har huvudägarna Thomas Jonassen, Jeppe Øvlesen, Henrik Stage och Torbjørn Bjerke (via bolag) tecknat ett så kallat lock up-avtal, vilket innebär att de förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i SynAct Pharma AB under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget.

Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

Ägarstruktur

Nedan presenteras en ägarförteckning över aktieinnehavare med ägarandel som överstiger fem procent i SynAct Pharma AB per den 31 december 2016.

Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital
TJ Biotech Holding AB (1) 2 182 845 17,80%
Quantass APS (2) 1 338 524 10,92%
GL Capital AB (3) 804 174 6,56%
Next Stage Venture APS (4) 475 292 3,88%
Övriga 7 459 186 60,84%
Totalt 12 260 021 100,00%
(1) Innehav i Bolaget: Jonassen äger 100 procent av aktierna i TJ Biotech Holding ApS, som i sin tur äger 17,80 procent av aktierna i SynAct Pharma AB.
(2) Innehav i Bolaget: Øvlesen äger 50 procent av aktierna i Quantass ApS (resterande 50 procent ägs av närstående), som i sin tur äger 10,92 procent av aktierna i SynAct Pharma AB
(3) Innehav i Bolaget: Bjerke äger 100 procent av aktierna i GL Capital AB, som i sin tur äger 6,56 procent av aktierna i SynAct Pharma AB.
(4) Innehav i Bolaget: Stage äger 100 procent av aktierna i Next Stage Ventures ApS, som i sin tur äger 3,88 procent av aktierna i SynAct Pharma AB.