Ägarstruktur

Utfästelse om lock-up

Styrelsens ledamöter ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Inför den planerade noteringen har huvudägarna Thomas Jonassen, Jeppe Øvlesen, Henrik Stage och Torbjørn Bjerke (via bolag) tecknat ett så kallat lock up-avtal, vilket innebär att de förbinder sig att behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i SynAct Pharma AB under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget.

Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

Ägarstruktur

Nedan presenteras en ägarförteckning över de största ägarna i SynAct Pharma AB per den 30 september 2019.

Aktieägare Andel av röster och kapital
TJ Biotech Holding AB (1) 15,24%
Quantass ApS (2) 9,52%
Nordnet Pensionsförsäkring 6,67%
Avanza Pension 6,30%
GLCapital AB (3) 5,20%
Next Stage Venture ApS (4) 3,49%
Övriga 53,58%
Totalt 100,00%
(1) Ägs till 100 procent av styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen.
(2) Ägs till 50 procent av VD Jeppe Övlesen och 50% av närstående.
(3) Ägs till 100 procent av styrelseordförande Torbjørn Bjerke.
(4) Ägs till 100 procent av CFO Henrik Stage.